Styret

Styreleder: Øyvind Vatne

Øyvind har det overordnede ansvaret i styret, samtidig som han også har det overordnede ansvar for HMS på Skadberg Sør.

Telefon: 99239508 

E-post: post@skadbergsor.no

Nestleder: Kari Hella

Hun har ansvaret for delfelt E og G. 

Telefon: 48892623

E-post: kari.hella@lyse.net

Sekretær: Målfrid Kongshaug

Har ansvaret for delfelt A.

E-post:  malfridhusby.kongshaug@bhge.com

Kasserer: Valborg Berland

Valborg har det overordnede ansvar for økonomien til velforeningen, samt hun svarer på spørsmål angående kontigent. Valborg tar også ekstra tak i andre saker.

Telefon: 90018647

E-post: valborgdb@gmail.com

Styremedlem: Carina Birgitte Stenseth Lund 

Delfelt: F

Telefon: 41661039

E-post: carina.b.s.lund@live.no

Styremedlem: Ksenia Abakumova

Delfelt: D

E-post: ksenia.abakumova@gmail.com

Styremedlem: Christopher Amundsen

Delfelt: C

Ansvar for webside og sosiale arrangementer

Telefon: 950 96 970

E-post: christopher@hartveit.org

Formål og ansvar

Utdrag fra vedtektene:

Velforeningens styre står for den daglige ledelse av Velforeningen og administrasjon av oppgaver i henhold til vedtekter og pålegg fra generalforsamlingen.Styret består av en representant fra hvert av de 6 grendelagene og av direkte valgt leder. Lederen har ikke egen vararepresentant. Dersom en representant fra et av grendelagene ønsker kan representanten stille til valg som styreleder. Blir representanten valgt vil han fungere både som leder og som representant fra grendelaget. Ved fravær av styreleder vil det da være en vararepresentant fra grendelaget og nestleder fra styret som overtar de respektive oppgaver og plikter.

Styret velger selv sin nestleder, kasserer og sekretær blant styrets medlemmer. Ved leders fravær ledes styret av nestleder.

Møter i Velforeningens styre skal innkalles skriftlig med minst 1 ukes varsel. Hvis saker som ikke er varslet i innkallingen tas opp på styremmøtet kan to medlemmer avstyret få saken utsatt.

Vararepresentanter for det enkelte styremedlem har stemmerett ved styremedlemmets forfall.

Styret kan velge å invitere ressurspersoner til å delta på styremøtene, disse har talerett men ikke stemmerett.

Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme, eventuelt nestleder ved leders fravær.

Styret er beslutningsdyktig når et flertall av grendelagene er representert på møtet.

Saker som gjelder ett spesielt eller flere grendelag eller enkeltpersoner, kan ikke behandles uten at vedkommende grendelag eller vedkommende person er forelagt saken og gitt mulighet til å fremføre sitt syn. Hvis de involverte parter unnlater å møte, til tross for at innkalling er sendt, kan likevel styret behandle, og gjøre vedtak, i angjeldende sak.

Vedtak i styret fattes med simpelt flertall (51%), med unntak av låneopptak som krever et enstemmig styre.

Styrets oppgaver:

  • Styret skal ta opp saker av felles interesse for medlemmene
  • Arrangere generalforsamling/allmøte minst en gang i året. 
  • Forberede saker, regnskap, årsmelding og budsjett for generalforsamlingen
  • Bidra til at det opprettes arbeidsgrupper, arr.komitéer, etc. og stimulere arbeidet i disse gruppene
  • Styret disponerer fritt 15 golf lisenser ved Bærheim Golf Park.
  • Eventuelt utgi et eget informasjonsorgan: «Skadbergposten» og internett side.
  • Sørge for at offentlige friområder blir vedlikeholdt

Styret er fritatt for kontigent.