Spørsmål og svar

Velforeningen får ofte de samme spørsmålene, og her har vi lagt ut de vanligste spørsmålene listet. Vi er opptatt av å gi alle våre medlemmer samme svar, og håper at du finner svaret du leter etter. Finner du ikke spørsmålet som du har, send en  e-post til post@skadbergsor.no

Økonomisaker er belyst i fanen kontingent, og spørsmål rundt dette tas med styremedlem Valborg – gå til fanen styret.

  Styret
  Dugnad
  Kontingent
  Teknisk og vedlikehold

  Velforeningens styre står for den daglige ledelse av velforeningen og administrasjon av oppgaver i henhold til vedtekter og pålegg fra generalforsamlingen.

  Styret består av en representant fra hvert av de 6 grendelagene og av direkte valgt leder. Lederen har ikke egen vararepresentant. Dersom en representant fra et av grendelagene ønsker kan representanten stille til valg som styreleder. Blir representanten valgt vil han fungere både som leder og som representant fra grendelaget.

  Ved fravær av styreleder vil det da være en vararepresentant fra grendelaget og nestleder fra styret som overtar de respektive oppgaver og plikter.

  Styret velger selv sin nestleder, kasserer og sekretær blant styrets medlemmer. Ved leders fravær ledes styret av nestleder.

  Saker som gjelder ett spesielt eller flere grendelag eller enkeltpersoner, kan ikke behandles uten at vedkommende grendelag eller vedkommende person er forelagt saken og gitt mulighet til å fremføre sitt syn. Hvis de involverte parter unnlater å møte, til tross for at innkalling er sendt, kan likevel styret behandle, og gjøre vedtak, i angjeldende sak.

  Møter i velforeningens styre skal innkalles skriftlig (e-post/brev/tekstmelding) med minst 1 ukes varsel.

  Hvis saker som ikke er varslet i innkallingen tas opp på styremmøtet, kan to medlemmer av styret få saken utsatt.

  Omtrent i begynnelsen av mai hvert år samles beboere for å hjelpe til med å rydde og stelle fellesområder. Barn deltar med å plukke søppel og får en kinobillett som belønning. Vi oppfordrer så mange mulig til å være med i dette arbeidet denne dagen, men vi oppfordrer også beboere til å gjøre en innsats innen dette gjennom hele året.

  Dugnaden er helt frivillig og det er ikke møteplikt. Vi håper allikevel at så mange som mulig bidrar for et rent og pent Skadberg Sør.

  For å ivareta og drifte felles anliggender og områder. 

  Samtlige husstander/boliger er forpliktet til å betale kontingent gjennom sitt huskjøp her på Skadberg Sør, i hht Vedtektenes § 1 og tinglyst forpliktelse, dette inkluderer også kontingent for sokkelleiligheter.

  Generalforsamlingen, som avholdes innen utgangen av april hvert år, bestemmer/vedtar hvor stor årlig kontingent  skal være, på grunnlag av fremlagt budsjett fra Velforeningens styre.

  Vedlikehold av felles anliggender:  grøntarealer, lekeplasser, regnskapsførsel, St.Hans- feiring, snøbrøyting, etc.

  Se årsregnskap for spesifisering.

  Faktura sendes ut så snart det lar seg gjøre etter avholdt generalforsamling, som skal   avvikles innen utgangen av april hvert år. Dvs forfall kontingent er ca midten av mai hvert år.

  Da sendes kontingentkravet til inkasso, eller i verste fall til utpanting i din eiendom via Namsmannen/Lensmannen, med de ekstra omkostninger dette innebærer .

  Nå kan du spare gebyrer på å gå over til elektronisk faktura på e-post. Send e-post til kontingent@skadbergsor.no med fullt navn, adresse, foretrukket e-postadresse og telefonnummer. 

  For å unngå at e-post fra Sparebank1 havner i spam-/søppelfilter, legg til noreply@regnskap.sr-bank.no som en trygg avsender. 

  Vi håper du vil foretrekke kontingent på faktura for å spare gebyr, og på denne måten sparer vi også miljøet. 

  Det er mange som ønsker å foreta ytre endringer på boliger. Slikt må beboere selv søke om til Sola kommune, med kopi til velforeningen.

  Det vanlige svaret fra kommunen er at de ønsker at feltet skal bevares slik det er, og at søkere ikke får positive svar på slike søknader.

  Det finnes unntak, for eksempel ved endringer som har liten visuell eller praktisk betydning for andre beboere.

  Alle boenheter skal følge jordfarger i henhold til formingsveileder og reguleringsbestemmelser.

  Gå inn på ditt grendelag for å se hva slags farger som er tillatt.

  Er du usikker på hvilket grendelag du tilhører? Trykk på «Grendelag» for å se oversikten over grendelag.

  Lyse har det tekniske ansvaret inn til huset, inkludert varmeveksleren i fordelingsskapet. Resten er huseiers ansvar.

  Velforeningen kjenner til at rørleggerfirmaet Finn Midbøe AS har kompetanse på slikt, men man kan selv velge hvilket rørleggerfirma man vil bruke.

  Velforeningens styre har ikke gått inn for noen felles systemer for lading av el-biler. Grunnen til dette er at det er så mange ulike behov blant beboere når det gjelder dette. Vi oppfordrer likevel beboere som deler parkeringsområder om å finne løsninger som kan fungere, både innen det tekniske og når det gjelder finansiering av installering og betaling av løpende strømutgifter. Vi ber om at styret informeres før slike endringer gjennomføres.

  Nei.

  Egen postkasse og tilhørende stativ er privat eller delt med naboer eller sameiet. Noen står på velforeningens grunn. Etablering må alltid klareres med grunneier.

  Grunneier av grøft og fellesarealer er kommunen eller velforeningen.

  Dersom du bor i et sameie, så skal du kontakte styret i ditt sameie.

  Etablerte søppel/ postkasse stativer som er i veien for snørydding, eller annen vedlikehold, kan kreves flyttet eller fjernet. Dette avgjør velforeningen.

  Ja. De ulike grendelagene under velforeningen har ansvaret for søppelskurene i sitt delfelt. Kontakt velforeningen dersom det er noe med det søppelskuret du disponerer på ditt felt.

  De ulike grendelagenes brukere av søppelskur har selv ansvaret for å holde orden i og rundt disse. Styret anbefaler at brukerne setter opp lister over hvilke husstander som har ansvar for å koste og rydde. Velforeningen har ansvar for teknisk vedlikehold av søppelskurene.

  Velforeningen har ansvar for å holde alle kummer åpne. Beboere bes om å holde kummer fri for synlig rusk. Meld fra til styret om en kum er tett.

  Styrets formål og ansvar

  Velforeningens styre står for den daglige ledelse av velforeningen og administrasjon av oppgaver i henhold til vedtekter og pålegg fra generalforsamlingen.

  Styret består av en representant fra hvert av de 6 grendelagene og av direkte valgt leder. Lederen har ikke egen vararepresentant. Dersom en representant fra et av grendelagene ønsker kan representanten stille til valg som styreleder. Blir representanten valgt vil han fungere både som leder og som representant fra grendelaget.

  Ved fravær av styreleder vil det da være en vararepresentant fra grendelaget og nestleder fra styret som overtar de respektive oppgaver og plikter.

  Styret velger selv sin nestleder, kasserer og sekretær blant styrets medlemmer. Ved leders fravær ledes styret av nestleder.

  Styret kan avgjøre og gjøre vedtak på saker

  Saker som gjelder ett spesielt eller flere grendelag eller enkeltpersoner, kan ikke behandles uten at vedkommende grendelag eller vedkommende person er forelagt saken og gitt mulighet til å fremføre sitt syn. Hvis de involverte parter unnlater å møte, til tross for at innkalling er sendt, kan likevel styret behandle, og gjøre vedtak, i angjeldende sak.

  Styremøter innkalles skriftlig

  Møter i velforeningens styre skal innkalles skriftlig (e-post/brev/tekstmelding) med minst 1 ukes varsel.

  Hvis saker som ikke er varslet i innkallingen tas opp på styremmøtet, kan to medlemmer av styret få saken utsatt.

  Sosialt

  Sankthansfeiring

  Hvert år inviterer Velforeningen til St.Hansfeiring med bål, rebusløp og annen sommermoro. For å gjøre dette mulig trenger vi hjelp av beboere på Skadberg Sør til både bålbygging, bålvakt, rebusposter og rydding etter feiringen.

  Det er mulig å melde seg via vår Facebook side eller på email.