Styret

Styreleder: Målfrid Kongshaug

Har det overordnede ansvaret i styret, samtidig som hun også har ansvar for HMS på Skadberg Sør.

Nestleder: Carina B. S. Lund

Tar lederoppgaver sammen med styreleder. 

Hun har også ansvaret for delfelt F. 

Styremedlem/kasserer: Valborg Berland

Valborg har det overordnede ansvar for økonomien til velforeningen, samt hun svarer på spørsmål angående kontingent. Valborg tar også ekstra tak i andre saker.

E-post: kontingent@skadbergsor.no

Styremedlem/webansvarlig: Christopher Amundsen har ansvaret for drift og vedlikehold av websiden, og han har også ansvar for delfelt C.

E-post: webansvarlig@skadbergsor.no

Styremedlem: Petter Andreassen

Delfelt: D

Styremedlem: Eugen Hruska

Delfelt: E & G

Styremedlem: Lena Marie Ler

Delfelt: B

Formål og ansvar

Utdrag fra vedtektene:

Velforeningens styre står for den daglige ledelse av Velforeningen og administrasjon av oppgaver i henhold til vedtekter og pålegg fra generalforsamlingen.Styret består av en representant fra hvert av de 6 grendelagene og av direkte valgt leder. Lederen har ikke egen vararepresentant. Dersom en representant fra et av grendelagene ønsker kan representanten stille til valg som styreleder. Blir representanten valgt vil han fungere både som leder og som representant fra grendelaget. Ved fravær av styreleder vil det da være en vararepresentant fra grendelaget og nestleder fra styret som overtar de respektive oppgaver og plikter.

Styret velger selv sin nestleder, kasserer og sekretær blant styrets medlemmer. Ved leders fravær ledes styret av nestleder.

Møter i Velforeningens styre skal innkalles skriftlig med minst 1 ukes varsel. Hvis saker som ikke er varslet i innkallingen tas opp på styremmøtet kan to medlemmer avstyret få saken utsatt.

Vararepresentanter for det enkelte styremedlem har stemmerett ved styremedlemmets forfall.

Styret kan velge å invitere ressurspersoner til å delta på styremøtene, disse har talerett men ikke stemmerett.

Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme, eventuelt nestleder ved leders fravær.

Styret er beslutningsdyktig når et flertall av grendelagene er representert på møtet.

Saker som gjelder ett spesielt eller flere grendelag eller enkeltpersoner, kan ikke behandles uten at vedkommende grendelag eller vedkommende person er forelagt saken og gitt mulighet til å fremføre sitt syn. Hvis de involverte parter unnlater å møte, til tross for at innkalling er sendt, kan likevel styret behandle, og gjøre vedtak, i angjeldende sak.

Vedtak i styret fattes med simpelt flertall (51%), med unntak av låneopptak som krever et enstemmig styre.

Styrets oppgaver:

  • Styret skal ta opp saker av felles interesse for medlemmene
  • Arrangere generalforsamling/allmøte minst en gang i året. 
  • Forberede saker, regnskap, årsmelding og budsjett for generalforsamlingen
  • Bidra til at det opprettes arbeidsgrupper, arr.komitéer, etc. og stimulere arbeidet i disse gruppene
  • Styret disponerer fritt 15 golf lisenser ved Bærheim Golf Park.
  • Eventuelt utgi et eget informasjonsorgan: «Skadbergposten» og internett side.
  • Sørge for at offentlige friområder blir vedlikeholdt

Styret er fritatt for kontigent.