Velforeningen minner om at all lading av el-biler må skje på en trygg måte. Folk må selv holde seg oppdatert angående hvilke lover, regler og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Paragraf 16 i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg har krav om at anlegget skal være egnet til forutsatt bruk. Lading fra en vanlig jordet kontakt uten strømbegrensning på 10A eller jordfeilbryter type B tilfredsstiller ikke dette kravet fordi kontakten ikke er ment for denne typen belastning over tid (varmgang) og fordi bilens ladesystem kan hindre en vanlig jordfeilbryter i å fungere (maskerer likestrøm). At et lynnedslag i nærheten også kan svi av bilens elektronikk og batterier, hvis det ikke er installert overspenningsvern, er heller ikke i tråd med kravene i §16.

Dette innebærer at dersom det skal lades på fast biloppstillingsplass (hjemme eller på jobb), må ladesystemet være egnet til forutsatt bruk. Det må enten installeres en ladestasjon eller kurs for eksisterende kontakt oppgraderes som angitt for Mode 2 lading. Det er også viktig å få sjekket om selve anlegget tåler den nye belastningen over tid eller om det er gått ut på dato og må oppgraderes. Ta kontakt med en el-virksomhet for råd.

Skjøteledninger skal ikke benyttes!

Kilde: DSB

Les mer her: https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil—lading-og-sikkerhet/

Dersom du har behov for å få tilrettelagt for lading til din elbil oppfordrer vi deg til å kontakte et elektrikerfirma som kan slikt, eller at du søker råd via Elbilforeningen.

Categories: Elbil