Parkerer du riktig?

De fleste parkeringsplassene på feltet til Skadberg Sør er oppmerket, og noen steder er det skiltet. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i de lover og vedtekter som gjelder det feltet du som eier/fører av motorvogn benytter til både bil og henger, eller lignende. Velforeningen har skriv som kan legges på motorvognen, campingvognen, tilhengeren, båten eller annen gjenstand dette gjelder. Ta kontakt med styret dersom du er i tvil om noe er parkert i strid med lov og vedtekt.

I vedtektene til Skadberg Sør, som du kan lese her, står det følgende i § 7.3: 

Biler, campingvogner, båter, etc. skal ikke hensettes utenfor de plasser som måtte være særlig anlagt for dette formålet, eller etter samntykke fra Velforeningens styre. Eventuell langtidsparkering andre steder enn på egen parkeringsplass skal forelegges styret.

Velforeningen har mandat til å gi skriftlig advarsel og etter to – 2 – advarsler, evt. fjerne biler eller annet som står feilparkert i forhold til vedtektene på eiers regning.

Motorvognen skal plasseres som anvist ved skilt eller oppmerking, og innenfor oppmerket felt der dette finnes. Motorvognen skal parkeres i feltets lengderetning.

Dersom det er spørsmål angående parkering av motorvogn, eller andre utfordringer tilknyttet dette, ber vi dem om å ta kontakt med styret i velforeningen Skadberg Sør. Styret kan kontaktes per e-post, post@skadbergsor.no , eller ved å kontakte et styremedlem som representerer ditt delfelt.

Parkeringsforskriftens § 38 sier følgende:

Fjerning av motorvogn

Motorvogn kan om nødvendig fjernes fra parkeringsplasser som omfattes av § 3 og tas i forvaring når følgende vilkår er oppfylt:

a) motorvognen står til hinder og i strid med vilkårene for parkering i eller i medhold av denne forskriften,

b) fører/eier av motorvognen er forsøkt varslet og ved kontakt gitt rimelig frist for selv å fjerne motorvognen og

c) det klart fremgår av skilt eller annet hvor føreren kan innhente opplysninger om fjerningen.

Varsel etter parkeringsforskriftens § 39 er oppfylt når eier av motorvogn har fått beskjed så snart som mulig, enten elektronisk, skriftlig eller ved muntlig beskjed.

Categories: Parkering